PRIVACYSTATEMENT

Plan B Loopbaanbegeleiding en Re-integratie Plan B Loopbaanbegeleiding en Re-integratie, gevestigd aan Gelissendomein 8 6229 GJ Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens:

Adres:                         Gelissendomein 8 | 6229 GJ Maastricht

Telefoonnummer:     043 – 760 01 32

Website:                     www.planblimburg.nl

Emailadres:                info@planblimburg.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Plan B Loopbaanbegeleiding en Re-integratie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Plan B Loopbaanbegeleiding en Re-integratie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Plan B Loopbaanbegeleiding en Re-integratie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Plan B Loopbaanbegeleiding en Re-integratie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Plan B Loopbaanbegeleiding en Re-integratie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plan B Loopbaanbegeleiding en Re-integratie) tussen zit. Plan B Loopbaanbegeleiding en Re-integratie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: cliëntvolgsysteem van Solviteer. Dit systeem wordt enkel en alleen gebruikt ter ondersteuning van begeleidingstrajecten zodat wij onze cliënten zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Plan B Loopbaanbegeleiding en Re-integratie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens tot uiterlijk één jaar na het afsluiten van het begeleidingstraject. Na dit jaar worden uw gegevens door ons verwijderd. Voor facturen/financiële informatie hanteren wij de wettelijk geldende bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Plan B Loopbaanbegeleiding en Re-integratie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Plan B Loopbaanbegeleiding en Re-integratie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Plan B Loopbaanbegeleiding en Re-integratie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Plan B Loopbaanbegeleiding en Re-integratie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar moniquesmeets@planblimburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Plan B Loopbaanbegeleiding en Re-integratie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Plan B Loopbaanbegeleiding en Re-integratie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via moniquesmeets@planblimburg.nl

Maastricht, 25 mei 2018

 

CONTACT

Postadres:
Gelissendomein 8 – 10 (bus 67)
6229 GJ Maastricht

Plan B Maastricht
Gelissendomein 8 – 10
6229 GJ Maastricht

Plan B Beek
Kasteel Genbroekstraat 18
6191 KT Beek

Plan B Heerlen
Burgemeester de Hesselleplein 31
6411 CH Heerlen